Regulamin

Regulamin sklepu oraz informacja konsumencka:

ANULOWANIE ZAMÓWIEŃ ORAZ ZMIANY W ZAMÓWIENIACH PROSIMY ZGŁASZAĆ TELEFONICZNIE

Regulamin Sklepu internetowego kranserwis.pl

Rozdział I

Postanowienia wspólne

§ 1. [Postanowienia ogólne]

1. Regulamin określa zasady i warunki korzystania ze sklepu internetowego www.kranserwispl [zwanego dalej Sklepem], a także prawa, obowiązki oraz warunki odpowiedzialności administratora i użytkowników Sklepu.

2. Przed rozpoczęciem korzystania ze Sklepu każdy użytkownik powinien uważnie zapoznać się z niniejszym regulaminem.

Rozpoczęcie korzystania ze Sklepu oznacza akceptację wszystkich postanowień regulaminu.

3. Regulamin udostępniany jest nieodpłatnie przed zawarciem umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną, a także – na żądanie użytkownika – w taki sposób, który umożliwia pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie treści regulaminu za pomocą systemu teleinformatycznego, którym posługuje się użytkownik.

4. Administrator świadczy usługi na zasadach określonych w niniejszym regulaminie.

5. W odniesieniu do umów sprzedaży zawieranych za pośrednictwem Sklepu:

(a) sprzedawcą jest administrator,

(b) kupującym jest użytkownik sklepu.

§ 2. [Słowniczek)

Na potrzeby niniejszego regulaminu poniższe pojęcia mają następujące znaczenie:

adres elektroniczny – oznaczenie systemu teleinformatycznego umożliwiające porozumiewanie się za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w szczególności poczty elektronicznej;

formularz zakupu – skrypt będący częścią Sklepu stanowiący środek komunikacji elektronicznej i umożliwiający złożenie zamówienia;

c) informacja handlowa – każda informacja przeznaczona bezpośrednio lub pośrednio do promowania towarów lub wizerunku przedsiębiorcy, z wyłączeniem informacji umożliwiającej porozumiewanie się za pomocą środków komunikacji elektronicznej z określoną osobą oraz informacji o towarach niesłużącej osiągnięciu efektu handlowego.

Sklep – sklep internetowy kranserwis.pl, prowadzony przez administratora – pod adresem internetowym: www.kranserwis.pl i będący jego własnością, w skład którego wchodzą strony internetowe, skrypty, elementy graficzne oraz usługi świadczone drogą elektroniczną;

spam – wszelkiego rodzaju komunikaty, wiadomości i materiały przesyłane bez zgody administratora innym użytkownikom;

system teleinformatyczny – zespół współpracujących ze sobą urządzeń informatycznych i oprogramowania zapewniający przetwarzanie i przechowywanie, a także wysyłanie i odbieranie danych poprzez sieci telelekomunikcyjne za pomocą właściwego dla danego rodzaju sieci urządzenia końcowego w rozumieniu ustawy z 16 lipca 2004 r. - Prawo telekomunikacyjne (tj. Dz,U. z 2014 r. poz. 243),

świadczenie usługi drogą elektroniczną – wykonanie usługi świadczonej bez jednoczesnej obecności stron (na odległość), przez przekaz danych na indywidualne żądanie usługobiorcy, przesyłanej i otrzymywanej za pomocą urządzeń do elektronicznego przetwarzania, włącznie z kompresją cyfrową, i przechowywania danych; jest ona w całości nadawana, odbierana lub transmitowana za pomocą sieci telekomunikacyjnej w rozumieniu ustawy z 16 lipca 2004 r. – Prawo telekomunikacyjne,

środki komunikacji elektronicznej – rozwiązania techniczne, w tym urządzenia teleinformatyczne i współpracujące z nimi narzędzia programowe umożliwiające indywidualne porozumiewanie się na odległość przy wykorzystaniu transmisji danych między systemami teleinformatycznymi, a w szczególności poczta elektroniczna;

towar – produkty oferowane do zakupu w Sklepie;

umowa sprzedaży – umowa sprzedaży towaru zawarta na skutek złożenia zamówienia;

użytkownik – osoba fizyczna która ukończyła 18 lat posiada pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta ze Sklepu;

zamówienie – dyspozycja zakupu towaru złożona przez użytkownika za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

§ 3. [Informacje podstawowe i techniczne]

1. Administratorem Sklepu jest Bernadetta Basińska, przedsiębiorca prowadzący działalność gospodarczą pod firmą BiM Wodooszczędne z siedzibą w 62-081 Baranowo Rubinowa 6, miejsca pełniącego rolę biura obsługi klienta . NIP 944-192-58-26 REGON 120372993

2. Sklep oferuje następujące rodzaje usług świadczonych drogą elektroniczną:

tematyczne strony internetowe;

sklep internetowy.

3. Korzystanie ze Sklepu możliwe jest za pośrednictwem komputera oraz innych urządzeń umożliwiających przeglądanie sieci internet, posiadających odpowiednie oprogramowanie, w tym przeglądarkę internetową, Sklep został zoptymalizowany dla następujących parametrów technicznych:

przeglądarka Google ,Chrome, Internet Explorer, Mozilla Firefox

rozdzielczość: 1024X768,

system operacyjny: MS Windows, Mac OS, Android,

wymagania sprzętowe: komputer lub urządzenie mobilne posiadające procesor o taktowaniu co najmniej 1 GHz oraz pamięć RAM co najmniej 512 Mb,

4. Strona internetowa Sklepu zawiera wyłącznie treści o charakterze informacyjnym i handlowym.

§ 4. [Korzystanie ze strony internetowej Sklepu]

1. Korzystanie i rejestracja w Sklepie są dobrowolne oraz bezpłatne. Warunkiem korzystania ze Sklepu jest akceptacja i przestrzeganie regulaminu.

2. Administrator zastrzega sobie prawo do przesyłania użytkownikom informacji handlowych oraz umieszczania treści reklamowych w formach stosowanych w intenecie.

3. Administrator uprawniony jest do okresowego wyłączania dostępności Sklepu lub jego części w celu rozbudowy lub konserwacji, krótkich przerw w dostępie do Sklepu bez podania przyczyn.

§ 5. [Odpowiedzialność]

Korzystanie ze sklepu odbywa się na wyłączne ryzyko użytkownika. Administrator nie udziela żadnej gwarancji poprawnościdziałania Sklepu, jego kompletności i przydatności do osiągnięcia celów określonych w par. 3. ust. 2 regulaminu.

Administrator nie odpowiada w szczególności za:

jakiekolwiek szkody użytkownika spowodowane nieprawidłowym zapisem lub odczytem wiadomości oraz stroninternetowych;

treści reklamowych umieszczonych w ramach Sklepu;

spam, wirusy, konie trojańskie oraz inne zagrożenia związane ze środowiskiem Internetu;

przerwy w funkcjonowaniu sklepu zaistniałe z przyczyn niezależnych od administratora;

szkody spowodowane przez działanie użytkownika niezgodnie z obowiązującym prawem, jak również nieprawidłowym korzystaniem ze Sklepu.

§ 6. [Zagrożenia]

Administrator wskazuje ponadto, że korzystanie z usług świadczonych drogą elektroniczną wiąże się z zagrożeniami typowymi dla środowiska Internetu, takimi jak:

spam,

wirusy,

konie trojańskie,

ataki hakerskie.

2. Administrator podejmuje działania zmierzające do wyeliminowania wskazanych w ust. 1 zagrożeń, w szczególności przez:

kontrolę plików zapisanych na serwerze 'programem antywirusowym oraz wykrywającym szkodliwe oprogramowanie i działanie osób trzecich;

przeciwdziałanie rozpowszechnianiu spamu.

§ 7. [Tryb nawiązywania i rozwiązywania umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną]

Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczna zostaje zawarta z chwilą rozpoczęcia korzystania przez użytkownika z którejkolwiek z usług oferowanych w ramach Sklepu.

Umowa zostaje zawarta na czas nieokreślony.

Użytkownik może w każdym czasie, nieodpłatnie, rozwiązać umowę ze skutkiem natychmiastowym. W przypadku posiadania przez użytkownika profilu umowa rozwiązuje się z chwilą usunięcia profilu przez użytkownika.

Administrator zastrzega sobie ponadto prawo do rozwiązania umowy w dowolnym momencie i bez podania przyczyny.

Tryb składania i realizacji zamówień, a także zawierania umowy sprzedaży określono w rozdziale 2.

§ 8·[Prawa autorskie]

Niniejszy Sklep jest własnością administratora. Wszystkie znaki towarowe i nazwy, które są podawane na tej stronie, są własnością administratora. Zawarte w Sklepie materiały tekstowe, graficzne oraz rozwiązania informatyczne są chronione prawnie, w szczególności przepisami ustawy z 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. nr 24,poz. 83 ze zm.).

Administrator wyraża zgodę na przeglądanie stron internetowych Sklepu, drukowanie i kopiowanie fragmentów stron internetowych Sklepu wyłącznie dla użytku osobistego użytkownika.

Sklep, jak też jego poszczególne elementy nie mogą być modyfikowane, kopiowane, rozpowszechniane ani publikowane w celach komercyjnych, chyba że administrator wyrazi na to pisemną zgodę, z zastrzeżeniem 
pkt. 2.

Przystępując do korzystania ze Sklepu, użytkownik ponosi całkowitą odpowiedzialność za zachowania naruszające prawo oraz za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku takiego zachowania, również wobec osób trzecich.

Wszystkie użyte w niniejszym Sklepie znaki i nazwy firmowe lub towarowe należą i są zastrzeżone przez ich właścicieli, zostały zastosowane wyłącznie w celach informacyjnych.

§ 9. [Prywatność]

Administratorem danych osobowych jest administrator. W Sklepie prowadzona Polityka Bezpieczeństwa (poprzez zastosowanie środków technicznych i organizacyjnych), co zapewnia, że dane osobowe klientów są całkowicie są bezpieczne.

Wypełnianie przez użytkownika formularza zakupu równoznaczne jest ze zgodą na przechowywanie i przetwarzanie podanych danych osobowych w zakresie określonym w niniejszym regulaminie.

Administrator przetwarza dane osobowe w zakresie niezbędnym do świadczenia usług w ramach Sklepu. Przetwarzanie danych osobowych odbywa się w zgodzie oraz na warunkach określonych szczegółowo w:
a) ustawie z 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług droga elektroniczną (Dz. U. nr 144 poz. 1204 ze zm.)
b) ustawie z 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. nr 133 poz. 883 ze zm.)
c) rozporządzeniu ministra spraw wewnętrznych i administracji z 29 kwietnia 2004 r. w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakimi powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych (Dz. U. nr 100 poz. 1024)
d) innych aktach prawa powszechnie obowiązującego.

Administrator przetwarza następujące dane osobowe użytkowników:
a) imię i nazwisko,
b) adres korespondencyjny,
c) numer telefonu,
d) adres e-mail,
e) informacje zawarte w logach systemowych – w celach technicznych i statystycznych.

Użytkownikowi przysługują prawa określone w aktach prawnych, o których mowa w ust. 2 w tym w szczególności do:
a) wglądu do swoich danych osobowych,
b) żądania uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania danych osobowych, czasowego lub stałego wstrzymania ich przetwarzania lub ich usunięcia, jeżeli są niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub zostały zebrane z naruszeniem ustawy albo są zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane.

Rozdział 2.

Składanie i realizacja zamówień

§ 10. [Tryb nawiązywania umowy sprzedaży]

Umowa sprzedaży towaru może zostać zawarta przez:

a) formularz zakupu,

b) inne środki komunikacji elektronicznej.

Umowa sprzedaży towaru zostaje zawarta z chwilą przesłania przez kupującego formularza zakupu 
i potwierdzenia przyjęcia zamówienia przez sprzedawcę (email zwrotny).

W przypadku wysłania zamówienia na adres elektroniczny sprzedawcy bądź poprzez inne środki komunikacji elektronicznej umowa dochodzi do skutku, jeżeli sprzedawca potwierdzi jej zawarcie, wysyłając e-mail zwrotny.

Kupującemu, który jest konsumentem w rozumieniu ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. z 2014 r., poz. 827) przysługuje prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość, bez podania przyczyny, w terminie 14 dni od dnia otrzymania towaru.

Wzór odstąpienia zawiera załącznik nr.1.

Uprawnienie to nie przysługuje rzeczy wyprodukowanej na życzenie konsumenta oraz rzeczy nierozłącznie połączonej z innymi rzeczami (w szczególności mebli, urządzeń chłodniczych z linii profesjonalnej). Zwracany towar nie powinien nosić śladów użytkowania ani posiadać uszkodzeń. Zwracany towar należy odesłać razem z rachunkiem. W przypadku odstąpienia od umowy Sklep zwraca wszelkie koszty zakupionego towaru oraz koszt (oferowany przez Sklep) najtańszego sposobu dostarczenia towaru przez konsumenta. Sklep gwarantuje zwrot kwoty odpowiadającej cenie zwracanego towaru przelewem na wskazany przez kupującego numer rachunku bankowego. Przesyłki za pobraniem nie są przyjmowane.

Sprzedawca zastrzega sobie prawo odmowy zrealizowania zamówienia w przypadku niedostępności zamówionego towaru.

§ 11. [Jakość towaru]

Sprzedawca gwarantuje najwyższą jakość towaru.

Zamieszczone w Sklepie zdjęcia towarów mogą odbiegać kolorystycznie od rzeczywistych kolorów towaru ze względu na różną konfigurację sprzętu komputerowego kupujących.

Sklep korzysta z usługi „Zaufane Opinie” świadczonej przez Grupę Allegro Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu przy ul. Marcelińskiej 90, 60-324 Poznań, w ramach serwisu Ceneo.pl. Wobec powyższego dokonujący zakupu w Sklepie, wyraża zgodę na przekazanie jego adresu e-mail do serwisu Ceneo.pl oraz na przetwarzanie przez Grupę Allegro Sp. z o.o. oraz Sklep jego danych osobowych – w celu wypełnienia ankiety wraz z opinią o dokonanej transakcji w Sklepie (zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 29.08.1997 r.).

§ 12. [Cena towaru]

Wszystkie ceny produktów znajdujących się w Sklepie są podane w złotych polskich i są cenami brutto bez kosztów przesyłki. Cena dostawy występuje oddzielnie podczas wypełniania formularza przez kupującego. Koszty przesyłki są pokrywane przez nabywcę. W określonych przypadkach, o ile dopuszcza je Sklep, opłata za dostawę zamówionych towarów może być przerzucona na Sklep.

Cena podana przy każdym towarze jest wiążąca w chwili złożenia zamówienia przez kupującego.

Sprzedawca dopuszcza następujące formy płatności:

a) za pobraniem z wyłączeniem rzeczy wyprodukowanej na życzenie kupującego,

b) na rachunek bankowy sprzedawcy przed wysyłka towaru.

c)

Dostępne formy płatności, którymi można realizować płatność:
Karty płatnicze:

 

W przypadku wystąpienia konieczność zwrotu środków za transakcję dokonaną przez klienta kartą płatniczą, sprzedający dokona zwrotu na rachunek bankowy przypisany do karty płatniczej Zamawiającego.

 

Podmiotem świadczącym obsługę płatności online jest Przelewy24.”.

 

§ 13. [Składanie zamówienia]

Zamówienie może zostać złożone przez

formularz zakupu,

inne środki komunikacji elektronicznej.

Chwilą złożenia zamówienia jest wysłanie formularza zakupu albo wiadomości przez środki komunikacji elektronicznej.

Potwierdzenie zamówienia wysyła sprzedający na adres e-mailowy kupującego.

Po złożeniu zamówienia kupujący zobowiązany jest do uiszczenia ceny sprzedaży towaru oraz opłaty za przesyłkę przelewem na rachunek bankowy sprzedawcy, chyba że płatność dokonywana jest za pobraniem.

Zamówienia złożone w soboty, niedziele i święta są realizowane następnego dnia roboczego.

W przypadku wyboru przez klienta sposobu płatności przelewem lub kartą płatniczą, czas realizacji zamówienia liczony jest od dnia uznania rachunku bankowego lub konta rozliczeniowego Sprzedawcy.
§ 14. [Realizacja zamówienia]

Przyjęcie zamówienia do realizacji przez sprzedawcę rozpoczyna się w momencie zaksięgowania na rachunku bankowymsprzedawcy przesłanej przez kupującego ceny sprzedaży towaru.

Wysyłka towaru następuje w ciągu 14 dni roboczych od daty zaksięgowania pełnej ceny sprzedaży oraz opłaty za przesyłkę.

 

Towary wysyłane są na podany w zamówieniu adres za pośrednictwem doręczyciela:

a) Przesyłek Inpost

b) Kuriera

4. Wszelkie prawa i ryzyka związane z towarem przechodzą na kupującego z chwilą wydania towaru kupującemu.

§ 15. [Reklamacje]

Gdy kupujący zauważy uszkodzenia opakowania lub inne dowody wskazujące na naruszenie przesyłki dokonane podczasdostawy, powinien sprawdzić stan przesyłki w momencie jej odbioru w obecności doręczyciela. Jeżeli towar jest uszkodzony, należy spisać protokół, a kupujący oraz doręczyciel powinni go podpisać.

Procedura reklamacyjna określona jest w dokumencie „Informacja konsumencka” dostępnym poniżej.

Sprzedawca zastrzega sobie prawo do opublikowania treści reklamacji oraz odpowiedzi na nią z pominięciem danych identyfikujących wnoszącego reklamację – na stronach Sklepu.

Dane kontaktowe Sklepu: kranseris.pl Bernadetta Basińska,Rubinowa 6 62-081 Baranowo, tel. 604216534

email: sklep@kranserwis.pl.

Rozdział 3.

Postanowienia końcowe

§ 16. [Odesłanie]

W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie znajdują odpowiednie przepisy prawa powszechnie obowiązującego, w szczególności aktów prawnych wskazanych w par. 8 ust. 1. par. 9 ust. 2, par. 10 ust. 2 niniejszegoregulaminu oraz przepisy kodeksu cywilnego.

§ 17. [Zmiana regulaminu]

1. Administrator zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu oraz zasad funkcjonowania Sklepu w dowolnym czasie zmiany regulaminu wchodzą w życie z dniem ich publikacji na stronie internetowej www.kranserwis.pl

2. O zmianie regulaminu administrator zawiadomi użytkowników, zamieszczając stosowną informację w Sklepie.

§ 18. [Zakończenie i zmiana działalności]

Administrator zastrzega sobie prawo dowolnej modyfikacji usług, narzędzi oraz sposobu działania Sklepu. W tym do usunięcia wszelkich zgromadzonych informacji, plików i materiałów, zaprzestania działalności, przeniesienia praw do Sklepu orazpodjęcia wszelkich dozwolonych przez prawo działań związanych ze Sklepem. 
Użytkownikowi nie przysługują z tego tytułu żadne roszczenia względem administratora.

§ 19. [Wejście w życie]

Regulamin wchodzi w życie z dniem publikacji.

Załącznik nr 1

INFORMACJE DOTYCZĄCE KORZYSTANIA Z PRAWA ODSTĄPIENIA OD UMOWY – dotyczy tylko kupujących będących  konsumentem w rozumieniu ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. z 2014 r., poz. 827;)

Nie przyjmuję zwrotów od firm (nie dotyczy jednoosobowych działalności gospodarczych w przypadku, o którym mowa w art. 7aa Ustawy o prawach konsumenta w zw. z art. 385(5) kodeksu cywilnego)

WZÓR POUCZENIA O ODSTĄPIENIU OD UMOWY

Prawo odstąpienia od umowy

Mają Państwo prawo odstąpić od niniejszej umowy w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny.

Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia, w którym weszli Państwo w posiadanie rzeczy.

Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, muszą Państwo poinformować nas kranserwis.pl Bernadetta Basińska, ul. Rubinowa 6, 62-081 Baranowo, przesyłkę w widocznym miejscu należy opisać jako zwrot konsumencki, tel. 604216534 email: sklep@kranserwis.pl. o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą, faksem lub pocztą elektroniczną).

Mogą Państwo skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy, jednak nie jest to obowiązkowe. Mogą Państwo również wypełnić i przesłać formularz odstąpienia od umowy lub jakiekolwiek inne jednoznaczne oświadczenie drogą elektroniczną na naszej stronie internetowej: sklep@kranserwis.pl

Jeżeli skorzystają Państwo z tej możliwości, prześlemy Państwu niezwłocznie potwierdzenie otrzymania informacji o odstąpieniu od umowy na trwałym nośniku (pocztą elektroniczną).

Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby wysłali Państwo informację dotyczącą wykonania przysługującego Państwu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

Skutki odstąpienia od umowy

W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy zwracamy Państwu wszystkie otrzymane od Państwa płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Państwa sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sklep), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym zostaliśmy poinformowani o Państwa decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od niniejszej umowy.

Zwrotu płatności dokonamy przelewem na wskazany przez Państwo rachunek bankowy, po zwrocie rzeczy – nie poniosą Państwo żadnych opłat w związku z tym zwrotem.

Produkt należy odesłać na adres: Kranserwis Bernadetta Basińska, ul. Rubinowa 6, 62-081 Baranowo, nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformowali nas Państwo o odstąpieniu od niniejszej umowy. Termin jest zachowany, jeżeli odeślą Państwo rzecz przed upływem terminu 14 dni. Nie ponosimy kosztów zwrotu produktów.

Nie przyjmujemy przesyłek za pobraniem. Nie odbieramy przesyłek z punktów odbioru. Zwrot towaru na koszt Kupującego.

WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY

(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

kranserwis.pl Bernadetta Basińska, ul. Rubinowa 6, 62-081 Baranowo, tel. 604216534 email: sklep@kranserwis.pl.

– Ja/My(*) niniejszym informuję/informujemy(*) o moim/naszym odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy(*)

– Data zawarcia umowy(*)/odbioru(*)

– Imię i nazwisko konsumenta(-ów)

– Adres konsumenta(-ów)

– Podpis konsumenta(-ów) (tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)

– Data

Sprzedawca wskazuje, że niektóre Towary stanowią rzecz dostarczaną w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu i w związku z tym Konsumentowi nie przysługuje prawo odstąpienia od umowy sprzedaży tych Towarów zgodnie z art. 38 pkt 5 ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta (Dz.U.2017.683 t.j. ze zm.).

Prawo odstąpienia od Umowy nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do niektórych umów, tj.:

  1. o świadczenie usług, jeżeli Sprzedawca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą Konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Sprzedawcę  utraci prawo odstąpienia od Umowy;
  2. w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi Sprzedawca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od Umowy;
  3. w której Towarem jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji Konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
  4. w której Towarem jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;
  5. w której Towarem jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
  6. w której Towarem są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;
  7. w której Towarem są napoje alkoholowe, których cena została uzgodniona przy zawarciu Umowy, a których dostarczenie może nastąpić dopiero po upływie 30 dni i których wartość zależy od wahań na rynku, nad którymi Sprzedawca nie ma kontroli;
  8. w której Konsument wyraźnie żądał, aby Sprzedawca do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji; jeżeli Sprzedawca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania Konsument żądał, lub dostarcza rzeczy inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od Umowy przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub rzeczy;

 

INFORMACJA KONSUMENCKA

 

Działając na podstawie ustawy o prawach konsumenta z 30 maja 2014 r. (Dz. U. 827), podaję do informacji kupującego następujące informacje o:

 

1. Danych sprzedającego:

 

Sprzedawcą jest Bernadetta Basińska przedsiębiorca prowadzący działalność BiM Wodooszczędne z siedzibą w Rubinowa 6, 62-081 Baranowo, adres poczty elektronicznej: sklep@kranserwis.pl, tel.604216534, Zarejestrowana w Centralnej Ewidencji i Identyfikacji Działalności Gospodarczej (CEiDG).

 

Wskazane dane przeznaczone są również do składania reklamacji

 

2. Istotnych właściwości towaru:

 

Przedmiotem umowy są:

 

artykuły gospodarstwa domowego
wyposażenie łazienek
wyposażenie sklepów, biur, urzędów, szkół;
wyposażenie gastronomii – hoteli, kawiarni, lokali gastronomicznych;
wyposażenie warsztatów, magazynów, 
wyposażenie zakładów produkcyjnych i usługowych.
3. Ceny:

 

Cena towaru podana została na rachunku dołączonym do towaru oraz obejmuje wszystkie elementy poza kosztami przesyłki.

 

4. Zasadach płatności:

 

Cena została uiszczona w całości przed wysyłką towaru lub za pobraniem z wyłączeniem rzeczy wyprodukowanej na życzenie kupującego.

 

5. Kosztach i terminach dostawy:

 

Towar jest wysłany w terminie 14 dni roboczych od daty zaksięgowania pełnej ceny sprzedaży oraz opłaty za przesyłkę.

 

W szczególnych przypadkach po uzgodnieniu z kupującym, możliwe jest przekroczenie terminu 14 dni, jeżeli danej rzeczy nie ma na magazynie i należy ją wyprodukować zgodnie życzeniem kupującego. Każdorazowo sprzedający informuje o innym terminie wysyłki, a kupujący w każdej chwili może odstąpić od kupna, jeżeli ten termin dla kupującego będzie nieodpowiedni.

 

Koszt dostawy w zależności wybranej przez kupującego opcji na stronie internetowej sprzedawcy.

 

6. Prawie odstąpienia:

 

Kupującemu przysługuje prawo do odstąpienia od umowy sprzedaży w terminie 14 dni od dnia otrzymania towaru.

 

Formularz odstąpienia stanowi załącznik do niniejszej informacji.

 

Prawo do odstąpienia nie dotyczy:

 

umowy sprzedaży towaru, jeżeli przedsiębiorca wykonał pełną usługę sprzedaży za wyraźną zgodą konsumenta (rzeczy wyprodukowanej na życzenie konsumenta), który został poinformowany przed sprzedażą, że po zrealizowaniu sprzedaży przez przedsiębiorcę, utraci prawo odstąpienia od umowy,

umowy, w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb,

umowy, w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po ich dostarczeniu, ze względu na swój charakter 'zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami.

 

Kosztach odstąpienia:

 

Zgodnie z ustawą o prawach konsumenta nabywca odstępujący od umowy zobowiązany jest do pokrycia wyłącznie następujących kosztów:

 

bezpośrednich kosztów zwrotu rzeczy w wysokości opłaty za wysyłkę towaru,

jeżeli konsument wybrał sposób dostarczenia rzeczy inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez przedsiębiorcę, przedsiębiorca nie jest zobowiązany do zwrotu konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.

 

8. Terminach związania ceną:

 

Cena umowy obowiązująca w chwili dokonania zakupu nie ulega zmianie w czasie późniejszym. Nie dotyczy to kosztów dostawy, jeśli wybrany przez kupującego dostawca zmienił ceny swoich usług.

 

O sposobie reklamacji:

 

A. Postawa reklamacji

 

Jeśli na towar została udzielona gwarancja, kupujący uprawniony jest - według własnego wyboru - do stosowania się do procedury opisanej w karcie gwarancyjnej albo do skorzystania z opisanego niżej uprawnienia na wypadek niezgodności towaru z umową.·

 

Towar jest zgodny z umową, jeżeli nadaje się do celu, po jakiego tego rodzaju towar jest zwykle używany, oraz gdy jego właściwości odpowiadają właściwościom cechującym towar tego rodzaju.

 

B. Prawa i obowiązki kupującego

 

Jeżeli w ocenie kupującego towar jest niezgodny z umową, powinien on:

 

odesłać towar, o ile to możliwe w oryginalnym opakowaniu, na adres sprzedającego w terminie nie dłuższym niż dwa miesiące od stwierdzenia niezgodności oraz nie później niż dwa lata od dostarczenia mu towaru,

wskazać, czy domaga się naprawy, czy też wymiany towaru,

wskazać, na czym jego zdaniem polega niezgodność towaru z umową,

podać swoje dane kontaktowe w postaci adresu do korespondencji, . adresu e-mail oraz numeru telefonu.

 

C. Termin rozpatrzenia reklamacji

 

Sprzedawca oświadcza, że reklamacja zostanie rozpoznana w terminie:

 

- 14 dni, jeśli towar pochodzi od producenta mającego swoją placówkę w kraju,

 

- 3 tygodni, jeśli towar pochodzi od producenta niemającego swojej placówki w kraju.

 

D. Sposób załatwienia reklamacji

 

W przypadku uznania reklamacji sprzedawca dokona wymiany albo naprawy towaru oraz odeśle go – w terminach wskazanych w lit. C – na adres kupującego na koszt sprzedawcy. W takim wypadku kupującemu zwrócone zostaną również poniesione przez niego koszty wysyłki towaru do sprzedawcy.

 

Sprzedawca wskazuje, że w przypadku gdy naprawa albo wymiana zareklamowanego towaru okażą się niemożliwe lub wymagać będą nadmiernych kosztów albo nie będzie możliwa w czasie wskazanym w lit. C, poinformuje o tym niezwłocznie kupującego. W takim przypadku kupujący będzie uprawniony do żądania:

 

1) obniżenia ceny towaru,

 

2) zwrotu ceny towaru przy jednoczesnym odstąpieniu od umowy.

 

Po dokonaniu wyboru roszczenia oraz wskazaniu rachunku bankowe przez kupującego zostanie mu zwrócona cena albo jej odpowiednia część w terminie do 14 dni od wskazania przez kupującego, z którego z roszczeń korzysta, oraz podania numeru rachunku bankowego.

 

W przypadku nieuznania reklamacji sprzedawca poinformuje o tym kupującego oraz wyśle mu towar na koszt kupującego.

 

10. Kaucjach i zabezpieczeniach

 

Sprzedawca nie wymaga od kupującego złożenia kaucji lub udzielenia innych gwarancji finansowych.

 

11. Możliwości korzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń

 

Sprzedawca wyraża zgodę na poddanie ewentualnych sporów wynikłych w związku ze sprzedażą towarów na drodze postępowania mediacyjnego przed stałym mediatorem specjalizującym się w sprawach konsumenckich.

 

W celu wszczęcia postępowania mediacyjnego należy złożyć wniosek o przeprowadzenie mediacji. Mediator ma prawo do wynagrodzenia, jednak może zgodzić się na przeprowadzenie mediacji nieodpłatnie. Wysokość kosztów mediacji oraz wynagrodzenia mediatora ustalana jest w umowie zawieranej z mediatorem lub ośrodkiem mediacyjnym.